วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา


 ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 4 : กิจกรรมการเรียนรู้


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา

(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 4ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

       - สอบ Pretest เพื่อวัดความรู้ก่อนเริ่มบทเรียน
       - บทเรียนเรื่อง ระบบสารสนเทศ ซึ่งมีหัวดังนี้
              1.วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
              2.แนวคิดสำคัญ
              3.องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
              4.ความสำคัญของระบบสารสนเทศ
              5.ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
              6.ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
              7.ประเภทของระบบสารสนเทศ

       - อาจารย์มอบหมายงานโปรเจ๊ตให้เเต่ละกลุ่ม

       - ให้สร้างผังความคิด (Mind Map) โดยใช้ Cacoo จากเนื้อหาที่ศึกษาในข้อ และแสดงความคิดเห็น

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9: กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา


(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 9ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 
  -  ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) ชุดที่ 1 แนะนำ PHP เบื้องต้น  
   -  บรรยาย  บทที่ 7 เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP
  นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และ โปรแกรม cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม

   - ให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 5 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา


(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 5


ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

    - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน Pretest บทที่ 3 เรื่อง การพัฒนาและการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


    - บรรยายเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ใรทศวรรษที่ 21 Project - Based Leaning

    - การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการพื้นฐาน (PJBL) 21 st contury student outcornes
              - ทักษะการสื่อสาร
              - ทักษะการติดต่อกับผู้อื่น
              - ทักษะการทำงาน

    - ได้อธิบายหลักการทำงานในการทำโครงงานเบื้องต้น และได้แนะนำแบบฟอร์มในการทำโครงงาน

   - ได้สอนในเรื่องหลักการใช้ HTML เบื้องต้น บนเว็บ HTML เบื้องต้น บนเว็บ HTML Tutorial และให้ฝึกปฏิบัติ เขียนเว็บด้วยภาษา HTML และภาษา PHP เบื้องต้น และได้แนะนำเว็บไซต์ใน การเรียนรู้เพิ่มเติมผลลัพธ์ที่ได้

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 11 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา


(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 11


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

            วันที่ 23-3-60 อาจารย์ติดไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด ซึ่งทีมของดิฉันที่มาทำงาน ประกอบด้วย 
       
 1. นางสาวไอนี สะหะเม๊าะ       405709005
 2. นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู        405709008
 3. นายนัสริน โซ๊ะสะอิ              405709010
 4. นางสาวตอยีบะห์ ซากา         405709014
 5. นายมุฮตาซีดีน เดียได            405709022
 6. นายอัมรัณ  แปซะ                 405709037

           ซึ่งหัวหน้าทีมได้แบ่งให้ลูกทีมทำงานกัน ส่วนหนึ่งได้สร้าง ER- Diagram ต่อเพิ่มเติมจากตัวอย่างของทีมที่พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนที่อาจารย์ทำโครงร่างให้ (ใน Cacoo Cloud App) อีกส่วนหนึ่ง สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้สอดคล้องกับ ER-Diagram และอีกส่วนหนึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทที่ 1 -3

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่10 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา


(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 10

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

            ให้แต่ละทีมนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของแต่ละทีม โดยอาจารย์จะเสนอแนะหลังจากนำเสนอเสร็จ
อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP
โดยอาจารย์ได้ให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูล ของแต่ละทีม ใน phpmyAdminวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา


(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 8
       ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

        โดยให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่จะประกอบด้วย 5 ทีม คือ 
             ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนา ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
             ทีม ครูคอมยุคใหม่ ได้พัฒนา ระบบสารสนเทศระบบทะเบียนประวัตินักเรียน
             ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนา ระบบสารสนเทศห้องสมุด
             ทีม Captian ได้พัฒนา ระบบสารสนเทศระบบเช็คชื่อนักเรียนมาสาย
             ทีม Develop ได้พัฒนา ระบบการจัดการกองทุนเพื่อการศึกษา
    โดยให้แต่ละทีมออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง และได้บอกปัญหาที่พบเจอเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของทีมตัวเอง ว่า มีการพัฒนามากน้องเพียงใด และ มีปัญหา อะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
       โดยอาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้
 - แนะนำภาษา PHP
 - ขั้นตอนการทำงานของ PHP
 - การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ My SQL
 - EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
 - การเตรียมไดเรกทอรี่สำหรับ PHP
 - เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
 - โปรแกรมแรกด้วย PHP
 - การเขียน PHP ร่วมกับ HTML
 - ตัวแปรและการกำหนดค่า
 - ตัวดำเนินการ
 - คำสั่งแบบทางเลือกด้วย if
 - คำสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
 - คำสั่งทำซ้ำแบบ for
 - คำสั่งทำซ้ำแบบ while
 - คำสั่งทำซ้ำแบบ do while
 - บทสรุป
   และสุดท้ายนี้ อาจารย์ได้มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจกับเรื่องที่เรียนในคาบวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7 กิจกรรมการเรียนรู้นำเสนอเป็นทีม


                   

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7 กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา

(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 7


ทีม Develop
         
               วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ได้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้การนำเสนอเป็นทีมแต่ละทีมนำ เสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ กลุ่มละไม่เกิน 15 นาที 
                 ซึ่งกลุ่ม Develop ได้นำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การพํฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้พัฒนา  รองศาสตราจารย์ ธีรชัย บุญมาธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธา อารีรักษฎร์ นายกัณหา รักษาวงค์
ซึ่งมีหัวขข้อการนำเสนอดังนี้
 • ชื่องานวิจัย
 • วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 • ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
 • ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 • ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้
 • เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ขอบเขตของระบบสารสนเทศ
 • ผลการประเมินหรือการนำไปใช้
 • ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
 • แนวทางที่จะนำไปใช้ทำโครงงาน

      สรุปการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม

 •  ทีม Captian นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 •  ทีม ครูจ๋า นำเสนอเรื่อง การออกแบบและพัฒนาห้องมุดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
 • ทีม ครูคอมยุคใหม่ นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
 • ทีม ครูปิ่นโต นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
 • ทีม Develop นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม