วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 13


สรุปผลการเรียนรู้วิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) 

ครั้งที่ 13 : นำเสนอการพัฒนาบทเรียนการสอนผ่านเว็บ  ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

      การนำเสนอของกลุ่มต่างๆ มีดังนี้

กลุ่ม Believe ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์

- กลุ่ม Together ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การจัดการสารสนเทศ

- กลุ่ม Priceless ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

-กลุ่ม Memoryได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
-กลุ่ม Ability ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          ซึ่งแต่ละกลุ่มได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL ประกอบด้วย 

  • การวิเคราะห์ (Analysis) 
  • การออกแบบ (Design) 
  • การพัฒนา (Development) 
  • การนำไปใช้ (Implemen tation) 
  • การประเมินผล (Evaluation)
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 12

สรุปผลการเรียนรู้วิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) 

ครั้งที่ 12 : e-Learning ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

         ทีม Ability ได้นัดสมาชิกในทีมมาทำโครงงานที่อาจารย์มอบหมายใน e-Learning ในห้องสมุด ซึ่งหัวหน้าทีมได้มอบหมายให้แต่ละคนศึกษาหัวข้อแล้วนำมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน จากนั้นนำคำตอบมาเขียนในแบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ


ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้วิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) 

ครั้งที่ 11 : แนะนำการสร้างบทเรียนด้วย exeLearning ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

             อาจารย์ได้สอนชดในรายวิชา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ห้อง 25-302 เวลา 09.00 น.-14.30 น. โดยเนื้อหาสาระสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
                           1) แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exeLearning
                           2) การเขียนรายงานโครงงาน
                           3) การเตรียมการนำเสนอ
                           4) การเตรียมตัวสอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่10

สรุปผลการเรียนรู้วิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) 

ครั้งที่ 10 : แบบรายงานผลศึกษาโครงงาน ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

            อาจารย์มอบหมายให้แต่ละทีมจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ทีมละห้อง เพื่อให้แต่ละทีมดำเนินการเขียนโครงงานตามที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
              
               1) เตรียมศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ตามลิงก์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 6 รายละเอียด Project             
               2) แบบรายงานผลศึกษาโครงงาน ของทีม Ability 


 

ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 9

สรุปผลการเรียนรู้วิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) 

ครั้งที่ 9 : การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบ M-Learning ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

จากหัวข้อที่อาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา ทางทีม Ability ก็ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง M-Learning โดยงานวิจัยที่เลือกศึกษา คือ การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบ M-Learning แล้วจัดทำเป็นวิดีโอนำเสนอลง Youtube
หัวหน้าของทีม Abilityได้มอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มทำการศึกษาเนื้อหาเรื่องวิจัยดังกล่าว และแบ่งหัวข้อตามความเหมาะสมให้สมาชิกได้ไปทำความเข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอเป็นการบันทึกวีดีโอจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลที่ได้ทำให้สมาชิกแต่ละคนกระตือรือร้น ในการศึกษาทำความเข้าใจจากหัวข้อที่ได้รับ แต่ก็มีข้อเสียคือ แต่ละคนที่นำเสนอ ส่วนใหญ่จะนำเสนอด้วยการอ่าน ซึ่งทางทีม Ability จะนำไปแก้ไขต่อไป
วิดีโอนำเสนอ

ผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่7

สรุปผลการเรียนรู้วิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) 

ครั้งที่ 7 : บทที่ 3 ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 


- แนะนำ HTML ด้วยการสาธิตการใช้งาน
- การประยุกต์ใช้ HTML ในบล็อก
- ดาวน์โหลดโปรแกรม exelearning 
- สาธิตการใช้งานโปรแกรม exelearning
- มอบหมายงาน
      1. ค้นคว้าข้อมูลตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมายตามหัวข้อโปรเจคที่ได้เลือกไว้ โดยกลุ่ม Ability ได้หัวข้อ M-Learning จัดทำวิดีโอพรีเซนท์ส่งอาจารย์
      2. จัดเตรียมเนื้อหาที่จะทำในโปรแกรม exelearning ตามโครงงานของทีมผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 8

สรุปผลการเรียนรู้วิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) 

ครั้งที่ 8 : แนะนำสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
  
- แนะนำบล็อกอาจารย์ เพื่อให้ศึกษาเพิ่มเติม และตรวจสอบลิ้งค์ของบล็อกตัวเอง
- แนะนำการใช้งาน exeLearning 
- สรุปผลจากการทำงานใน exeLearning เป็นเล่มวิจัย


โปรแกรม exelearning